• 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах

Продажа литературы

Для приобретения публикаций, необходимо обращаться:
Ирина Монахова, каб. 208,
тел. (044) 255-70-90,
e-mail: irinamona@mail.ru


Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад.. НАН України, проф.., д.е.н. В.Ворони. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. – 301 с.

Науково-бібліографічне видання містить нариси, присвячені персонам чільних теоретиків світової соціології. У кожному нарисі наведено коротку наукову біографію вченого та огляд його наукових інтересів, розкрито його персональний внесок у розвиток соціологічної науки, оцінено значущість його наукового доробки для сучасної України, зокрема, у концептуалізації культурної, економічної та політичної модернізації українського суспільства. Довідкове видання стисло узагальнює досвід осмислення науковцями Інституту соціології НАН України творчого спадку класиків соціології, впровадження їхніх плідних ідей у вітчизняний соціологічний дискурс.

Адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам та іншим зацікавленим читачам.Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии . – под ред. Акад. НАН Украины В.М. Вороны, д-ра социол. наук Т.О. Петрушиной. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. – 328 с.

Предоставлено экономико-социологическое понимание инновационного развития с позиций шумпетерианского подхода и сравнительного анализа украинской экономики и инновационных экономик современного мира. Выделены структурные составляющие социального потенциала инновационного развития экономики (ИРЭ): социально-политический, социально-экономический, институциональный, социокультурный, научный и образовательный субпотенциалы. На основе результатов экспертного опроса теоретиков и практиков в области инновационной политики Украины оценены уровень и значимость социального потенциала и его составляющих в инновационном развитии отечественной экономики. Раскрыты основные социальные барьеры и проблемы на пути реализации ИРЭ в Украине. Проанализировать перспективы ИРЭ Украины и даны конкретные рекомендации по его обеспечению. Представлены результаты впервые проведенного в Украине опроса руководителей предприятий и организаций нанотехнологического сектора экономики.

Для социологов, экономистов, менеджеров, преподавателей высших учебных заведений.Общество без доверия / под ред.: Є. Головахи, Н. Костенко, С. Макеєва, Ін-т социологии НАН України К., 2014, обсяг:338 с.

Анотація: У монографії розглянуто одне з найбільш актуальних питань соціологічної теорії і практики – соціальна довіра і її роль у суспільному житті, в розумінні причин сучасного стану та визначенні перспективи розвитку суспільства. Як показують результати досліджень авторів, для українського суспільства це питання набуває особливу роль, враховуючи особливості пострадянської трансформації, що зумовили кризу соціальної довіри і його конкретні прояви в політиці, економіці та культурі. Сформована в цих умовах атмосфера недовіри є одним із стримувальних чинників реформування політичної системи та економіки. На основі узагальнення сучасних теорій соціальної довіри та аналізу даних численних емпіричних досліджень автори розкривають фактори та соціальні механізми подолання атмосфери недовіри в українському суспільствіМінливості культури: соціологічні прекції / [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.];

за ред. Н.Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – 440 с.

У монографії розглядаються сучасні концептуальні пропозиції щодо вивчення культури, соціокультурних процесів, динаміки культурних змін, пропонується операціональна модель соціокультурного аналізу, яка верифікується на базі багаторічних моніторингових опитувань, якісних досліджень культурних трансформацій українського суспільства в останні десятиліття у царинах цінностей, медіа-комунікації, культурних практик.

Для науковців, викладачів, діячів культури, журналістів, аспірантів, студентів.Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – 466 с.

Робота виконана в Інституті соціології НАН України у рамках конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2014 році за проектом "Соціальні інновації: потенціал та реалізація". Досліджуються суспільні зміни українського суспільства, що відбулися у період незалежності. Розглянуто вектори трансформацій в економічній, політичній, соціальній, культурній і духовній сферах. Пред-ставлено соціальну структуру суспільства як результат зміни суспільно-політичного устрою та зміни форм власності. Показано формування сучасної мережі засобів суспільної комунікації та структуру її споживачів. Багато уваги приділяється перетворенням у суспільній свідомості – у сфері мистецтва, релігії, а також суспільним настроям та суспільному самопочуттю населення

Книга розрахована на соціологів, політологів, фахівців з державного управління, політиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.5(16)/ НАН України, Ін-т соціології; Ред.: М.О. Шульга (голов. ред.), І.О. Мартинюк, Н.І. Соболєва; Редкол.: О.І. Вишняк та ін. - К., 2013. - 779 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.
Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності/ НАН України, Ін-т соціології; За ред. О.Г. Злобіної. - К., 2013. - 319 с.

Книга є спробою переосмислення суті процесів соціальної регуляції поведінки в умовах суспільних трансформацій. У центрі уваги авторського колективу – особливості функціонування чинників та механізмів регуляції соціальної поведінки в умовах соціальної нестабільності. Обґрунтовується конфігурація найвагоміших чинників, що регулюють соціальну поведінку, до якої включені як об’єктивні, так і суб’єктивні регулятори, що забезпечують регламентацію поведінки в інституціональному та неінституціоналізованому просторах, у соціокультурному та соціоструктурному вимірах. Підготовлена в межах наукового проекту "Держава і громадянин: міра відповідальності, рівні довіри, суспільні настрої", виконаного в рамках програми наукових досліджень НАН України "Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність" та розпорядження Президії НАН України від 29.03.2013 р. № 208.

Адресована науковцям, державним службовцям і політикам, студентам
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами Європейського соціального дослідження 2005-2007-2009-2011 / К.,
2012. - 118 с.

У пропонованій книжці представлено результати чотирьох хвиль міжнародного порівняльного соціологічного дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН України в межах загальноєвропейського моніторингового проекту «Європейське соціальне дослідження» (ESS), в якому беруть участь понад 20 країн Європи (керівник проекту – професор Лондонського університету РОджер Джовел). В Україні опитування проведені за загальнонаціональною випадковою вибіркою у 2005-2007-2009-2011 рр. під керівництвом Є. Головахи (національний представник у Науковій радіESS) та А. Горбачика (національний координатор проекту в Україні). Фінансову підтримку проекту в Україні надав Міжнародний Фонд «Відродження».Видання здійснено в рамках бюджетної програми «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання».
Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації: (Досвід емпіричного дослідження)/ НАН України, Ін-т соціології; За ред.
О.Г. Злобіної. - К., 2012. - 159 с.

Книга являє собою спробу узагальнення результатів багаторічних емпіричних досліджень суспільних трансформацій з точки зору формування та поширення різних типів поведінкових стратегій населення. У центрі уваги авторського колективу – поведінкова активність як ресурс модернізаційних трансформацій. Виокремлено ключові ціннісні орієнтири, на основі яких формуються типові моделі поведінки. Оцінюється загальний рівень культурного капіталу, окреслюються шляхи його нарощування. Визначається специфіка соціального капіталу, розкривається суперечливість його впливу на суспільну модернізацію. Досліджуються тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп. Книга підготовлена в межах наукового проекту «Типи стратегій соціально-економічної і соціокультурної поведінки населення України в умовах модернізаційних реформ» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», та розпорядження Президії НАН України від 07.05.2012 р. № 321.

Адресовано науковцям, студентству, державним службовцям і політикам
Образы успеха: опыт визуального исследования/ Е.Г. Злобина, Л.Д. Бевзенко; НАН Украины, Ин-т социологии. - Киев:, 2012. - 235 с.

Книга являє собою дослідження ціннісних орієнтацій, що лежать в основі уявлень людей про успішне життя. Автори запропонували оригінальну методику, засновану на пред'явленні випробовуваним образних репрезентацій успіху, що дало можливість виявити латентні уявлення, що лежать в основі ядра ціннісних пріоритетів, і визначити типові конфігурації уявлень про успіх, сформовані на основі поєднання стереотипних загальновизнаних символів і суб'єктивних уявлень про успіх як про щастя . Книга підготовлена в рамках наукового проекту «Типи стратегій соціально-економічної та соціокультурної поведінки населення України в умовах модернізаційних реформ» виконаного як частина цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства та економіки в контексті викликів XXI століття», і розпорядження Президії НАН України від 07.05.2012 р. № 321.

Книга адресована насамперед науковцям і фахівцям в області управління і виховання, проте буде цікава й широкому колу читачів
Смислова морфологія соціуму/ Л.О. Аза, Н.В. Костенко, С.О. Макеєв та ін.; За ред. Н.В. Костенко; НАН України, Ін-т соціології. - К., 2012. - 421 с.

Автори запрошують читача подивитися на суспільство з перспективи смислу. У монографії досліджується соціологічна традиція й сучасні дискурси щодо феномена смислу, особливостей його продукування і трансмісії в соціумі та пропонується концептуальна модель соціологічного пізнання змістовних галузей культури й дії. На її основі реконструйовані смислові порядки різних гуманітарних сегментів (ціннісних систем, інтелектуальних практик, етнічних і релігійних ідентифікацій, продуктів мистецтва і телебачення, мови Інтернету, уявлень молоді про сенс життя, про світ «дому»), розкрита їхня специфіка, яка регулює соціокультурну диференціацію в суспільстві.

Для науковців, викладачів, діячів культури, журналістів, аспірантів, студентів
Качество жизни населения Украины в зеркале социологии/ НАН Украины, Ин-т социологии; Под общ. ред. В.М. Вороны, Е.И.Суименко. - Киев:, 2012. - 210 с.

В монографии рассмотрены изменения качества жизни населения Украины за годы проведения рыночных реформ. В ней нашли отражение различные современные теоретические и методологические подходы к определению и измерению качества жизни. На основании использования большого массива данных национальной и международной статистики , а также результатов социологических опросов исследователи проанализировали качество жизни населения Украины, применяя как интегральные показатели благосостояния общества, так и характеристики различных компонентов качества жизни на основе квалиметрического подхода. Авторы монографии выявили сложные и противоречивые пути формирования качества жизни населения в современной Украине.

The monograph has examined changes of the quality of life in Ukraine during the period of market reforms. It reflects various modern theoretical and methodological approaches to defining and measuring the quality of life. On the basis of a large data set of national and international statistics, as well as results of sociological surveys, researchers had examined the quality of life of the Ukrainian population, using both integral indicators of social welfare and the characteristics of different components of quality of life through qualimetric approach. The authors of the monograph had revealed complex and contradictory ways of forming the quality of life in modern Ukraine.
Экономика – явление духовное?/ Смакота В.В. –К. Науково-виробниче підприємство “Наукова думка” НАН України, 2012. –199 с.

Книга присвячена дослідженню функціонування економічної системи суспільства та її обумовленності не тільки матеріальними, а й соціальними факторами. Показано, що мотивація економічної поведінки людини містить у собі також національно-культурні риси, в основі яких – норми та цінності релігії. Як приклади для порівняння аналізуються два релігійні вчення – православ’я та юдаїзм; розглядаються конкретні механізми впливу сформованих релігією світоглядів на соціально-економічну поведінку людини.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.4(15)/ НАН України, Ін-т соціології; Ред.: М.О. Шульга (голов. ред.), І.О. Мартинюк , Н.І. Соболєва та ін. - К., 2012. - 463 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.Шульга А. Легитимация и "легитимация": феноменологический анализ/ – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. –208 с.

Данная книга посвящена анализу понятия "легитимация" и ее познавательных возможностей в феноменологической парадигме в социологии. Автор сначала подробно рассматривает систему феноменологических категорий и понятий в социальных науках, после чего анализирует легитимацию на онтологическом и гносеологическом уровнях. В итоге понятие "легитимация" обосновывается как категория в системе феноменологической парадигмы, открывающая новые перспективы социологического анализа.

This book is devoted to the analysis of the concept "legitimization" and its epistemic capacity conditioned by phenomenological paradigm in sociology. The author provides a detailed analysis of the system of phenomenological categories and concepts within social sciences. Than, he analyses legitimization at the ontological and gnoseological levels. As a result, concept "legitimization" is explained as a category within the system of phenomenological paradigm, which opens the new perspectives for sociological analysis.
Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / НАН України, Ін-т соціології; [О.Г. Злобіна, Л.Д. Бевзенко, І.О. Мартинюк, та ін.]; За ред. О.Г. Злобіної. - К, 2011. - 319 с.

Традиційна соціологічна проблематика соціальних інтересів практично не досліджена в контексті суспільних трансформацій сучасного українського соціуму. Авторський колектив відходить від класичної конфліктологічної парадигми і переносить акцент на аналіз інтересів у єдності суб’єктивного і об’єктивного. Пропонований комплексний підхід дає можливість дослідити суперечливе поєднання різноманітних інтересів у просторі міжіндивідуальних та міжгрупових взаємодій. У монографії обґрунтовуються нові методологічні підходи, застосування яких дало можливість визначити теоретичні засади дослідження соціальних інтересів у ситуаціях перехідності. Велику увагу приділено аналізу практик реалізації соціальних інтересів у контексті соціально-політичних перетворень та ціннісно-нормативних трансформацій.

Адресовано науковцям, студентству, державним службовцям і політикам.

Арсеенко А.Г., Толстых Н., Малюк А. Вызовы глобализации и Украина / НАН України, Ін-т соціології; К., 2011. – 517 с.
Глобалізація в соціологічному вимірі / НАН України, Ін-т соціології; К., 2011. – 319 с.

У книзі системно проаналізовано комплексні соціологічні проблеми глобалізації та її прояви у різних сферах сучасного, зокрема українського, суспільства. Автори наголошують, що під впливом глобалізації змінюються не лише політика, економіка, культура та моделі соціальних взаємодій сучасного суспільства, а й відбуваються якісні трансформації у самій соціологічній теорії, зокрема, через розширення її предметного поля та переосмислення таких фундаментальних тем модерної соціології, як суспільні та культурні практики. Також досліджуються особливості глобалізацій них процесів у нашій країні, що поєднуються зі складною багатовимірною трансформацією українського суспільства.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також широкого загалу читачів, котрі цікавляться актуальними питаннями сучасного суспільного розвитку.
Соціальні виміри поселенської стуктури: (Досвід соціальної паспортизації) /НАН України, Ін-т соціології; К., 2011. – 275 с.

Колективна монографія присвячена одній з актуальних проблем – обґрунтуванню вимірів соціально-територіального простору життєдіяльності соціуму, систематизованим та узагальненим у соціальному паспорті поселенської структури. Автори, аналізуючи соціологічні дані багаторічних моніторингових досліджень, акцентують увагу як на теоретико-методологічних засадах соціального виміру поселенських структур, так і на практично-операційному аспекті, що передбачає розробку системи основних соціальних показників, використання якої сприяє оптимізації трансформації спільнот різного типу поселень.

Монографія призначена для науковців, викладачів, здобувачів наукового ступеня і студентів навчальних закладів, а також для всіх фахівців, які цікавляться проблемою оптимізації соціального розвитку поселенських структур в Україні.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.3 (14)/ НАН України, Ін-т соціології;

К., 2011. – 430 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.
Суїменко Є.І., Соціальна інженерія. Експериментальний курс лекцій : Навчальний посібник. – К.:, 2011. – 224 с.

Навчальний посібник з питань соціальної інженерії вперше виходить у світ в сучасній Україні. Він є своєрідною "добудовою" соціологічної науки, оскільки звертає увагу на методологічні принципи, процедури та операції з перетворення соціологічних знань на соціальну практику, а також на предметний простір соціоінженерної діяльності. Кожна тема завершується словником основних термінів, контрольними запитаннями для самоперевірки, темами для написання письмових робіт та списком рекомендованої літератури.

Даний посібник розрахований передусім на студентів соціологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також на інші категорії студентів, які вивчають соціологію й цікавляться її інноваційними аспектами.
Резнік, Олександр Станіславович. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації / О.С. Резнік; НАН України, Ін-т соціології. - К., 2011. - 335 с.

Монографія присвячена проблемі громадянських практик у перехідних суспільствах. Лібералізація соціальних відносин у перехідних суспільствах спонукає активних соціальних суб’єктів шукати нові стратегії громадянської поведінки, які через селекцію виокремлюються у найефективніші та набувають перманентного характеру громадянських практик як систематичних, відтворюваних і постійних дій. Відтак, громадянські практики стають соціальним ресурсом для здобуття соціальних позицій та благ, спрямовуючи перебіг політичної інституціоналізації перехідного суспільства. З використанням моніторингових та омнібусових досліджень Інституту соціології НАН України здійснено аналіз особливостей реальних громадянських практик в українському суспільстві, їхніх чинників, суб’єктів та способів реалізації у публічній сфері.

Адресована науковцям, студентству, державним службовцям і політикам.
Арсеенко А.Г. Вызовы глобализации и Украина / А.Г. Арсеенко, Н.В. Толстых, А.Н. Малюк; НАН Украины, Ин-т социологии. - К.: ИС НАНУ, 2011. – 516 с.

Монография посвящена современной глобализации как естественноисторического процесса и политического проекта США и других ведущих государств Запада. В ней показывается острая идеологическая борьба в глобалистике по вопросу о неолиберальном характере нынешней глобализации. Особое внимание уделяется анализу социальных последствий глобализации в странах первого, второго и третьего мира глобального капитализма. Авторы впервые вводят в историко-социологический оборот многие новейшие работы зарубежных ученых, исследующих проблемы глобализации и глобализма. На основании социологического исследования Института социологии НАПН Украины авторы показывают восприятие населением Украины основных вызовов современной экономической, политической, военной и культурной глобализации. Для социологов, политологов и экономистов, преподавателей высших учебных заведений, политиков и бизнесменов, партийных и общественных лидеров и активистов.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.2 (13) / НАН України, Ін-т соціології; К., 2010. - 446 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.
Субкультурна варіативність українського соціуму / НАН України, Ін-т соціології; Л.О. Аза, І.Е. Бекешкіна, О.І. Вишняк, О.Г. Злобіна, Н.В. Костенко, А.О. Ручка, Л.С. Рязанова, Л.Г. Скокова, Н.І. Соболєва, Р.П. Шульга; За ред. Н.В. Костенко, А.О. Ручки. - К., 2010. - 287 с.

Результати монографічного дослідження можуть свідчити про перспективність субкультурної парадигми для опису, розуміння та пояснення сучасного українськогго суспільства. Вона має еврістичний потенціал як для акумуляції нового соціологічного знання, так і для розв’язання інформаційно-прикладних проблем, наприклад, у галузях реклами, політичного і соціально-культурного менеджменту, а щонайголовніше – слугувати засобом забезпечення взаєморозуміння між різними суспільними сегментами та групами населення.

Для науковців, викладачів, політологів, журналістів, аспірантів, студентів.
Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навч. посібник/ НАН України, Ін-т соціології, Вища шк. соціології; За ред. Н.В. Костенко, Л.Г. Скокової. - К.:, 2009. - 398 с.

У навчальному посібнику представлено досвід осмислення основних напрямів якісних досліджень в сучасній соціології та їх можливостей у вивченні соціальної реальності українського суспільства. Висвітлено теоретико-методологічні підходи використання якісних методів в соціології, основні типи якісних досліджень, підходи до збирання даних та їх аналізу (включаючи новітні – візуальний, комп’ютерний аналіз). Новацією посібника є показ потенціалу і специфіки застосування якісних підходів у дослідженні основних сфер соціального життя, і, відповідно, у викладанні соціологічних дисциплін. Представлено також результати конкретних емпіричних досліджень соціоструктурних і соціокультурних реалій українського суспільства. Кожна лекція супроводжується списком рекомендованої літератури, словником термінів, темами для написання письмових робіт та контрольними запитаннями для самоперевірки.

Даний посібник спрямований на активізацію впровадження якісних підходів, якісних методів збору і аналізу даних у навчальний процес підготовки соціологів, і тим самим – у дослідницьке поле вітчизняної соціології...Cоціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.1 (12). . - К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 431 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.Вишняк О. Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи (соціологічний аналіз). — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. — 176 с.

У монографії на підставі результатів багатьох загальнонаціональних соціологічних досліджень із широким колом обґрунтованих соціологічних показників аналізується мовна ситуація в Україні та її динаміка в останні десятиліття. За допомогою регресійного аналізу виявляються чинники відтворення і змін мовної ситуації в Україні в сім’ї та в освітніх закладах, аналізуються оцінки мовної дискримінації громадян та ставлення їх до статусу мов в Україні, обґрунтовуються напрями державної мовної політики. Для науковців, викладачів, студентів, політичних діячів.

The linguistic situation in Ukraine and its dynamics in the last decades on the basis of many national sociological researches with the wide circle of reasonable sociological indexes are analyzed in the monograph. By the regressive analysis the factors of recreation and changes of linguistic situation appear in Ukraine in family and in educational establishments, the estimations of linguistic discrimination of citizens and their attitude toward status of languages in Ukraine are analyzed; directions of public linguistic policy are grounded. For the scientists, teachers, students, political figures.

Наукові рецензенти: Аза Л.О., доктор соціологічних наук Михальченко М.І., доктор філософських наук
Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. — 544 с.

Монография посвящена исследованию социально-экономического поведения населения с позиций экономической социологии. Поведение населения в экономической сфере рассматривается в широком социокультурном и институциональном контексте. Поведенческие практики, экономическая культура и отношение населения к новым экономическим институтам проанализированы по данным многолетнего социологического мониторинга социальных изменений в украинском обществе и ряда других исследований, проведенных в 1992–2007 годах. Для социологов, экономистов, менеджеров, преподавателей высших учебных заведений.

The monograph researches social-economic behaviour of population from a position of economic sociology. Population’s behaviour in economic sphere is examined in a wide socio-cultural and institutional context. Theoretical analysis of social-economic behaviour, economic culture and institutions is supplemented by the empirical data of a long-term sociological monitoring of social changes in Ukrainian society and other investigations conducted during 1992–2007 years. The study is meant for sociologists, economists, managers, professorate of colleges and universities.
Шульга Р. Искусство в практиках культуры. Социокультурологический очерк . – К.: Институт социологии НАНУ; Институт философии НАНУ, 2008. – 240 с.

В книге затронута «вечная» проблема роли и значения искусства в жизни человека и общества. Автор нарушает традицию и выходит за пределы эстетического и художественного измерения искусства, рассматривая его как механизм культуры, обеспечивающий социальное и психологическое выживание человека. С этих позиций в работе анализируются процессы, происходящие в художественной жизни современного общества. Shulga R..Art in Cultural Practices. Socio-culturological Eessay. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine; Institute of Philosophy of NAS of Ukraine, 2008. – 240 p.

The book addresses the «eternal» problem of the role and meaning of art in the life of a person and society. The author breaks the tradition and overcomes the limits of aesthetic and creative dimension of art, analyzing it as cultural mechanism, securing social and psychological survival of a person. The processes taking place in the modern artistic life are reviewed in the book from these positions.
Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. –356 с.

Монографія присвячена розгляду ролі медіа у здійсненні процесу масової комунікації в сучасному українському суспільстві. Насамперед висвітлюються питання функціонування медіа як відносно автономної підсистеми соціуму. Далі на підставі теоретичних напрацювань і результатів численних соціологічних досліджень аналізу-ються особливості взаємодії медіа і демократизації суспільства, моделі та практики політичної комунікації, медіа-впливи на електоральну поведінку громадян, їхні культурно-комунікативні преференції. Для науковців, викладачів, політологів, журналістів, аспірантів, студентів.
Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества . — К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. — 144 с.

Широкие методологические возможности стилежизненного подхода в последнее время только начинают обнаруживаться, доказывая его эффективность в исследовании различных сторон социальной жизни. В работе делается попытка показать потенциальность стилежизненного подхода в анализе ситуаций переходных (кризисных) обществ. В фокусе внимания оказываются две проблемы, характерные для таких ситуаций. Первая связана с исследованием первостепенных механизмов, с помощью которых культура переходного периода влияет на выработку социально и индивидуально значимой модели успеха, работающей как «со-циальный магнит» при формировании индивидуальных жизненных траекторий. Среди возможных ответов в качестве альтернативных вариантов рассмотрены осознанно выбираемые ценности и предпочитаемые (преимущественно неосознанно) стили жизни.

Второй точкой приложения стилежизненного подхода является задача увидеть возможные изменения в пространстве стилей жизни украинского (и одновременно российского как проблемно подобного) общества в свете проблем, которые возникают в связи с кризисом общества потребления и связанным с ним экологическим кризисом. Анализируется экологизм как стиль жизни, мера его присутствия в повседневных практиках украинцев. Рассматриваются социокультурные тенденции, способствующие экологизации стилей жизни.

Используемая в работе концептуализация стиля жизни и представление о динамике стилежизненного пространства основаны на праксеологии П.Бурдье и на авторском взгляде на процессы социальной самоорганизации, во многом определяющие социальную тектонику в ситуациях социокультурных переходов.Экономическая культура населения Украины / Под ред. Академика НАН Украины В.М. Вороны, д-ра филос. Наук, профессора Е.И. Суименко.- К.: Институт социологии НАН Украины, 2008.-316 с.

Рекомендуемая читателям монография написана на материалах экспертного опроса специалистов гуманитарного профиля с учетом того важнейшего обстоятельства, что феномен экономической культуры мало известен широким слоям населения Украины и адекватно оценить его они не в состоянии. В монографии представлены как теоретическое видение сущности и содержания процессса функционирования и развития экономической культуры, так и ее конкретные проявления в различной социально-экономической среде и разных регионах Украины. При этом экономическая культура рассматривается в широком доапазоне ее функционирования - в сфере труда, распределения благ, потребления, отношений собственности, инновационной деятельности, а также в плане ее внутреннего содержания и многообразия аспектов проявления - ценносного, нормативного, деятельносного.

Монография рассчитана на специалистов-социологов, аспирантов, студентов, менеджеров, а также на широкую читательскую публику.
Время пути: исследования и размышления / Под ред. Р.А.Ахмерова, Е.И.Головахи, Е.Г.Злобиной, А.А.Кроника, Д.А.Леонтьева. — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2008. — 288 с.

В сборнике научных статей представлены материалы Международной научной конференции «Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее» памяти Н.В.Паниной, состоявшейся 28–29 февраля 2008 года в г. Киеве. Статьи сборника отражают многообразие научного поиска в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности. Издание подготовлено по результатам украинско-российского проекта по организации конференции "Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности", осуществленного по результатам совместного конкурса НАН Украины и РГНФ – 2008 (проект № 34/08-03-91380г/U).Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.11 . – К.: Інститут соціології НАН України, 2008.– 368 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.
Бойко Н.Л. Социальный контроль и демократизация общества. -К.: Институт социологии НАНУ, 2007. - 270 с.

Монография, одна из первых в современной отечественной социологии, посвященная проблематике социального контроля. Автор рассматривает феномен социального контроля, акцентируя внимание на сложности и многоуровневости его механизма. Феномен социального контроля рассматривается в контексте процессов демократизации и становления гражданского общества. Предлагается модель социального контроля в современном демократическом обществе. На основе осуществленного теоретического и эмпирического анализа раскрываются особенности реализации социального контроля в современном украинском обществе. Рассматривается влияние на демократизацию социального контроля глобализационных процессов, характеризующих современные мировые тенденции развития. Анализируется личностный фактор демократизации социального контроля в современном украинском обществе.

Монография адресована профессиональным социологам, психологам, политологам, преподавателям, аспирантам и студентам, а также представителям госструктур и органов исполнительной власти, представителям гражданских организаций и всем, интересующимся проблемой становления полноценного гражданского общества в Украине. Social Сontrol and Democratization of Society

The monograph, one of the first in modern Ukrainian sociology, is devoted to the issues of social control. The author analyses the phenomenon of social control, focusing on complex and multilevel character of its mechanism. The phenomenon of social control is considered in the context of democratization and Formation of civil society. The author proposes the model of social control in modern democratic society. Basing on theoretical and empiric analysis, the peculiarities in the realization of social control in modern Ukrainian society are researched. The monograph also analyses the impact of globalizations processes on the democratization of social control in modern world and the personality's factor of democratization of social control in modern Ukrainian society.

The monograph is addressed to the professional sociologists, psychologists, political scientists, students in social sciences and also to the state officials, to the NGO's representatives and to the all interested in the issues of a civil society in Ukraine.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.10 - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2007. - 429 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.
Чепурко Г.І. Зайнятість населення України: зміни і тенденції. - К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. –411 с.

У монографії “Зайнятість населення України: зміни і тенденції” розроблено і сформульовано методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і закономірностей функціонування сфери зайнятості з урахуванням перспектив розвитку економічної системи України. Виявлено специфіку, тенденції й закономірності сегментації ринку праці. Розроблено методологію дослідження чинників впливу на зайнятість населення в сучасній Україні. Виявлено сучасні особливості структури і масштабів безробіття. Визначено поняття неформального сектору зайнятості, що відповідає особливостям української економіки. Обґрунтовано переваги активної державної політики зайнятості над пасивною. Встановлено роль держави в механізмі зайнятості за умов переходу до ринкової економіки та в системі соціальнотрудових відносин.

Для фахівців, науковців, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами зайнятості.

The methodological approach of the research the modern tendencies and principles of the functioning of the sphere of employment taking into the consideration the perspective of development the economic system of Ukraine is developed and formulated in the monograph “Employment of population of Ukraine: changes and tendencies”. The specifity, the tendencies and principles of segmentation the labour market are identified. The methodology of the research the factors of dependence between the employment and population in modern Ukraine is developed. The modern peculiarities of the structure and scale of unemployment are revealed. The term of informal sector of employment that corresponds to the peculiarities of Ukrainian economy is determined. The advantages of active state policy of employment over the passive one is grounded. The role of state within the mechanism of employment within transition to market economy and within the system of industrial relations is revealed.

The book is for specialists, scientists, students and the individuals who are dealing with the issues of employment.
Н.В. Паніна. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій /2 видання, / Інститут соціології НАНУ, .-К., 2007.- 320 с.

Як організувати і провести соціологічне дослідження? Наскільки вірогідні дані, одержані в результаті опитування населення? Як правильно аналізувати і використовувати отримані результати? Запропонований навчальний посібник призначений для надання практичної методичної допомоги соціологові в організації і проведенні масових опитувань. Він може також використовуватися як вступний курс з методів дослідження для студентів-соціологів та студентів інших спеціальностей, що вивчають соціологію. У книзі послідовно розкриваються основні етапи емпіричного дослідження (підготовка проекту, програми, інструментарію, організація збору даних, обробка, аналіз і подання одержаних результатів). Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує високу ефективність і якість роботи на кожному з етапів. Докладно розглядаються найпоширеніші помилки, які можуть призвести до викривлення результатів опитування. Кожна лекція завершується списком рекомендованої літератури, словником основних термінів контрольними запитаннями для самоперевірки та темами для написання письмових робіт. Навчальний посібник зорієнтований також на можливих замовників соціологічної інформації, зокрема журналістів і політиків. Він допоможе їм кваліфіковано замовляти проведення опитувань громадської думки, компетентно оцінювати якість виконання замовленої роботи.
Соцiологiчна теорiя: традицiї та сучаснiсть : Навчальний посiбник / Інститут соціології НАНУ, За ред. А.Ручки. - К., 2007. - 363 с.

Навчальний посiбник пiдготовлений викладачами Вищої школи соцiоло-гiї при Iнститутi соцiологiї НАН України. Лекцiйний матерiал стосується низки традицiйних i новiтнiх теоретичних схем у соцiологiї. При цьому головну увагу придiлено специфiцi та змiсту запропонованих соцiологiчних кон-цепцiй. У лекцiях репрезентуються рiзноманiтнi аспекти класичної мето-дологiї структурно-функцiональних парадигм, некласичної методологiї iнтерпретативних парадигм, постнекласичної методологiї iнтегральних (об'єд-навчих) i постмодернiстських парадигм. Середнiй рiвень соцiологiчно-го теоретизування представлений спецiальними теорiями: конфлiкту, етносу, масової комунiкацiї та соцiального капiталу. Отже, в цiлому лекцiйний матерiал вiддзеркалює полiпарадигмальний характер сучасної теоретичної соцiологiї.

Кожна лекцiя завершується словником основних термiнiв i списком рекомендованої лiтератури. Видання розраховане на викладачiв вищих навчальних закладiв, якi прагнуть пiдвищити свою квалiфiкацiю, аспiрантiв, магiстрантiв, якi готуються до складання iспитiв iз соцiологiчних дисциплiн, всiх, хто цiкавиться теоретико-соцiологiчними новацiями сучасної теоретичної соцiологiї.
Культура - суспiльство - особистiсть : Навчальний посiбник /Інститут соціології НАНУ, За ред. Л.Скокової. - К., 2006. - 396 с.

У навчальному посiбнику подано узагальнений образ соцiокультурної реальностi сучасного українського соцiуму. Визначено основнi лiнiї соцiологiчного аналiзу: соцiокультурнi iдентичностi в перспективi глобалiзацiї, механiзми легiтимацiї культурних iдентичностей, дихотомiя суспiльство - особистiсть, особливостi мiжособистiсних взаємин у ситуацiї постмодерну, нормативнiсть i девiантнiсть у соцiокультурнiй реальностi, медiатизацiя сучасного соцiокуль-турного простору, регiональна специфiкацiя соцiокультурних i етномовних вiдмiнностей, особливостi релiгiйної, культурно-дозвiллєвої, художньої сфери в сучасних умовах. Наведено списки рекомендованої лiтератури, словники термiнiв, теми письмових робiт.

Навчальний посiбник розрахований на викладачiв вищих навчальних закладiв, аспiрантiв, докто-рантiв, магiстрантiв i студентiв, усiх, хто бажає ознайомитися з сучасними концептуалiзацiями мiнливої та динамiчної соцiокультурної реальностi.
Структурні виміри сучасного суспільства : Навчальний посiбник / Інститут соціології НАНУ, За ред. С.Макеєва. - К., 2006. - 372 с.

У навчальному посiбнику викладаються результати теоретичних та емпiричних соцiологiчних дослiджень структурних вимiрiв сучасного суспiльства взагалi й українського зокрема. Висвiтлюються теоретичнi проб-леми глоба-лiзацiйних тенденцiй, а також суперечностi становлення громадянського суспiльства та його основних iнститутiв в перехiдних соцiумах. На пiдставi багаторiчних спостережень за суспiльними настроями й думками населення України, здiйснюваних Iнститутом соцiологiї НАН України, аналiзуються процеси соцiальної й гендерної стратифiкацiї та мобiльностi, становлення середнього класу, рiвня життя населення, поселенська структура та перспективи соцiологiчних дослiджень навколишнього середовища. Кожна лекцiя завершується словником основних термiнiв i списком рекомендованої для подальшого ознайомлення лiтератури.

Навчальний посiбник розрахований, насамперед, на викладачiв вищих навчальних закладiв, якi прагнуть пiдвищити свою квалiфiкацiю. Вiн буде корисним i аспiрантам, якi готуються до складання кандидатських iспитiв iз соцiологiчних дисциплiн. Це навчальний посiбник для тих, хто прагне знати, над чим зараз працюють соцiологи у свiтi та в Українi, якi спецiалiзуються на аналiзi структурних вимiрiв суспiльства.

Автори: лекцiя 1 - кандидат iсторичних наук А.Арсеєнко; лекцiя 2 - кандидат фiло-софських наук В.Степаненко; лекцiя 3 - кандидат соцiологiчних наук О.Резнiк; лекцiя 4 - доктор фiлософських наук В.Королько; лекцiя 5 - доктор соцiологiчних наук О.Стег-нiй; лекцiя 6 - кандидат фiлософських наук В.Чигрин, кандидат фiлософських наук А.Шатохiн; лекцiя 7 - доктор фiлософських наук Є.Головаха, доктор соцiологiчних наук Н.Панiна; лекцiя 8 - доктор соцiологiчних наук С.Макеєв, кандидат соцiологiчних наук С.Оксамитна; лекцiя 9 - канди-дат- соцiологiчних наук О.Симончук; лекцiї 10, 11 - кандидат фiлософських наук Н.Лавриненко; лекцiя 12 - доктор економiчних наук I.Прибиткова; лекцiя 13 - доктор фiлософських наук Є.Суїменко, кандидат економiчних наук Т.Єфременко; лекцiя 14 - кандидат соцiологiчних наук Н.Толстих.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.9 - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2006. - 360 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.Соціальний ареал життя особистост . [За ред. М.О. Шульги] - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2005. - 400 с.

У книжцi вперше у вiтчизнянiй науцi дослiджується таке складне явище, як соцiальний ареал життя особистостi. Автори обгрунтовують потребу в розробленнi наукового поняття соцiального ареалу життя особистостi, розглядають суспiльнi умови, що актуалiзують увагу до нього, зокрема детально розглядають вплив глобалiзацiйних процесiв як чинникiв кардинальної змiни ареа-лу життя особистостi. Запропоновано визначення даного поняття, проаналiзовано його зв'язки iз системою усталеної наукової термiнологiї, що розкриває соцiальну життєдiяльнiсть особистостi: соцiальний простiр, соцiальний час, територiя, соцiальний порядок, соцiальна межа, соцiальна дистанцiя, реальний та вiртуальний простiр тощо. Книга розрахована на науковцiв, викладачiв, аспiрантiв, студентiв, усiх, хто цiкавиться життям особистостi за умов глобалiзацiйних змiн.

For the first time in domestic science, there is analyzed such difficult phenomenon as social areal of person's life. The authors give prove to need for elaboration of scientific notion of social areal of person's life, consider the social conditions which actualize attention to it, especially the influence of processes of globalization as a factors of fundamental change of areal of person's life in detail. The definitionoftheconcept is proposed, as well as the analysis of its connection with settled scientific terminology system, which expose social activity of person (social space, social time, territory, social order, social border, social distance, real and virtual space etc). The book intended for scientists, lecturers, post-graduate students, all who take an interest in person's life under conditions of global change.Український соціум: інтеграція інтелектуального потенціалу// Врублевський В.К., Канигiн Ю.М., Ксьонзенко В.П., Маринiч I.В., Шестаков О.Л. / Мiнiстерство освiти i науки України; Iнститут соцiологiї НАН України; Українське товариство "Iнтелект нацiї" / За ред. В.К.Врублевського. - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2005. - 396 с.

Колективна монографiя присвячена актуальним проблемам трансформацiйних перетворень в Українi. Здiйснивши теоретичний аналiз таких основоположних категорiй, як "iнтелект нацiї", "iнтелектуальний потенцiал", "iнтелектуальний апiтал", дослiдники зосередили увагу на розглядi економiчних та iнформацiйних чинникiв формування iнновацiйної моделi розвитку, зокрема, ринку високих наукомiстких технологiй, забезпечення конкурентоспроможностi країни.

Особлива увага придiлена методологiчному аспекту дослiдження, визначенню критерiїв розвитку iнтелекту, моделюванню ментальностi й iнтегрального iнтелекту, а також аналiзу тенденцiй iнформатизацiї, органiзацiйно-економiчних форм венчурного капiталу, застосування закордон-ного досвiду в галузi теорiї та практики iнновацiй.

У монографiї аргументовано висновок: випереджальний iнтелектуально-iнновацiйний розвиток - єдино можлива парадигма суспiльного поступу України за умов глобалiзацiї. Книга розрахована на науковцiв, бiзнесменiв та управлiнцiв, ви-кладачiв i студентiв, всiх, кого цiкавить сучасний розвиток країни.Ходорiвська Наталія. ЧОРНОБИЛЬ I ЛЮДИНА: СОЦIАЛЬНА АДАПТАЦIЯ . - К.:-- Iнститут соцiологiї НАН України, 2005. - 198 с.

Робота присвячена аналiзу специфiки перебiгу особистiсних адаптацiйних процесiв у рiзних макрогрупах потерпiлих вiд Чорнобильської катастро-фи. Розглянуто процеси соцiальної адаптацiї в теоретичному планi; пропонується теоретичний конструкт для аналiзу адаптивних ситуацiй, з одного боку, та схема картини свiту людини, в якiй вiддзеркалюються адаптивнi змiни особистостi - з iншого. Ситуацiйний аналiз умов життя, що сформува-лися у рiзних макрогруп потерпiлих, проведений на основi пропонованого конструкта. В емпiричному планi виконано аналiз процесiв адаптацiї особистостi; окреслено змiни картин свiту потерпiлих у мiжгруповому та динамiчному аспектах.

Для науковцiв, викладачiв та студентiв гуманiтарних вищих навчальних закладiв, а також для всiх, хто зацiкавлений у зменшеннi соцiальних наслiдкiв техногенних катастроф.

This work is dedicated to the analysis of adaptation processes specificity concerning individuals from different macrogroups - victims of the Chernobyl catastrophe. Processes of social adaptation are theoretically examined: we suggest the theoretical construct for adaptive situations analysis, on the one hand, and the scheme of human's world image, in which the adaptive changes are reflected, on the other hand. The situation analysis of the living conditions of different victim macrogroups was conducted on the basis of this construct. Empirically, the analysis of human adaptation processes was made and the victim world image changes were described both in intergroup and dynamic aspects.

For scientists, tutors, and students of humanitarian high school, as well as for anyone interested in reduction of social consequences of man-caused catastrophes.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.8 - К.: Iнститут соцiологiї НАН України, 2005. - 325 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць, Вип.7 - К.: IС НАНУ, 2004. - 506 с.

Авторами збірника є співробітники, докторанти, аспіранти наукових установ та вузів України. Аналізуються актуальні теоретико-методологічні і практичні проблеми сучасного українського суспільства.

Для професійних соціологів, студентів гуманітарних вузів, політологів.

The authors of the voluem are the scholars and post-graduate students of the research institutions and higher education establishments of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of modern Ukrainian sociology, are analyzed in their pepers.

The volume will be interesting for profesional sociologists, political scientists, students of humanitarian high schools and universities. Авторські права застережені. При використанні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.Шульга, Микола Олександрович. Метаморфози українського суспільства:- К.: IС НАНУ, 2003. - 261 с.

В книзi зiбрано iнтерв'ю автора газетам, журналам та радiо-стан-цiям, а також його газетнi i журнальнi статтi за десять рокiв - 1993-2003 рр. Матерiали пiдiбранi за шести темами. У першому роздiлi обговорюються загальнi питання державного будiвництва, вибору прiоритетiв у внутрiшнiй полiтицi, геополiтичних напрямiв у зовнiшнiй полiтицi, проблеми громадянства. Другий роздiл присвячено проблемам мiжетнiчних та мiжрелiгiйних вiдносин, вироблення державної полiтики щодо нацiональних меншин. У третьому роздiлi висвiтлюються питання мовної полiтики, подається точка зору автора щодо статусу росiйської мови. У четвертий роздiл включено матерiали, в яких дискутується роль соцiологiчних дослiджень у парламентських та президентських виборах. П'ятий роздiл охоплює статтi i iнтерв'ю, у яких аналiзується процес соцiального розшарування суспiльства. В останньому роздiлi обговорюється суспiльна роль соцiологiї, проблеми української науки в цiлому. Книга розрахована на соцiологiв, полiтологiв, етнологiв, всiх тих, кого цiкавлять перемiни в українському суспiльствi у перiод незалежностi.

Interviews of the author to newspapers, magazines and radio stations, as well as his journals and newspaper articles for ten years - 1993-2003 are collected into the book. The materials are grouped into six subtopics. The first one deals with general issues of statehood building, selection of priorities in internal policy, geopolitical directions of foreign policy, issues of citizenship. The second chapter is devoted to the problems of interethnic and interreligious problems, develop-ment of the state policy on national minorities. The third chapter covers the issues of language policy, presents author's views on the status of Russian language. The materials, where the role of sociological studies in parliamentary and presidential elections is discussed, are presented in the fourth chapter. The fifth chapter comprises articles and interviews, where the process of social stratification is analysed. The last chapter discusses the social role of sociology, problems of Ukrainian science as a whole. The book is addressed to sociologists, political and ethnical scientists, all those interested in the changes in Ukrainian society in the times of independence.